کرونا ویروس

ویروس کرونا، شایعات و واقعیاتی که باید بدانیم.

company logo
company logo
company logo

آشنایی با کرونا

(،ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﮔﻮﻧﻪ CORONAVIRUS) ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ وﯾﺮوس ﮐﻮروﻧﺎ ﻣﻮرد اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن 9ﮐﻮروﻧﺎ وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮐﻮروﻧﺎ وﯾﺮوس ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰرگ وﯾﺮوﺳﻬﺎ 2ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، در ﻃﯽ (SARS) ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻃﯿﻔﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺗﺎ ﺳﻨﺪرم ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺣﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ.در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ ، اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎ ، ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﺷﻐﻞ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﯿﻤﺎران ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻟﺬا ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺑﻤﻮﻗﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و راﻫﮕﺸﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

علائم کرونا
سرفه کردن
گلو درد
سردرد
تب
روش‌های انتقال
سرفه کردن
گلو درد
سردرد
تب
راه‌های جلوگیری
شستن دست‌ها
استفاده از ماسک
دست ندادن با دیگران
گرفتن دستمال جلو صورت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
انجمن پزشکان عمومی ایران
معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی